Vragen

Algemeen

Wat is de weging van de argumenten/inspraak van direct omwonenden?

Belangrijk, maar het algemene belang staat bij tegenstrijdigheden voorop.


Wat is een feedbackpanel? En wie kan hieraan deelnemen?

Een feedbackpanel is een kleine groep mensen. Deze groep mensen bestaat uit direct omwonenden van het terrein achter de Berchplaets. Gemeente en/of bouwbedrijf nemen contact op met het feedbackpanel als zij een mening willen inventariseren. Het gaat hier om praktische zaken. Zodra er grote wijzigingen zijn, zullen alle omwonenden betrokken worden. Heeft u interesse om hierin zitting te nemen, dan kunt u zich tot 11 maart aanmelden via info@levenophetbergseveld.nl


Ik zit niet in het feedbackpanel, hoe krijg ik dan het eindresultaat te zien?

Het definitieve ontwerp van de openbare ruimte, het definitieve ontwerp van het appartementengebouw en het definitieve locatieprofiel zullen we tijdens een openbare dorpsraadvergadering aan iedereen laten zien. 


Waarom heet het plein Bergse Veld en niet gewoon het Meester Gielenplein?

De bouwplannen in het centrum van Berghem leidden er enkele jaren geleden, toe dat het bestaande Meester Gielenplein verviel en er een nieuw plein ontstond. Het nieuwe plein kwam precies voor het huis te liggen waar Meester Gielen ongeveer 30 jaar heeft gewoond, op de hoek Sportstraat en St. Willibrordusstraat. Conform de wens van het bestuur van Heemkundevereniging Berchs-Heem en met instemming van de dorpsraad, kreeg het nieuwe plein de naam “Meester Gielenplein”. Sindsdien is het besluit genomen dat op termijn de naam Meester Gielenplein wordt gebruikt voor het plein bij de Jumbo en de naam Berchs Veld (Bergse Veld) de aanduiding is van het resterende plein achter de Berchplaets. 


Hoe ziet het procesverloop van start tot afronding er uit?

Omdat het bouwplan is gewijzigd (van circa 22 grondgebonden woningen, naar 40 appartementen) moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.                                                                                                                                                                            
  • Van januari t/m april voert de gemeente resterende onderzoeken ten behoeve van bestemmingsplan uit. En wordt het ontwerp bestemmingsplan gemaakt.
  • Circa juli legt de gemeente het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Wij houden hierbij rekening met de zomervakantie.
  • Van september tot november verwerkt de gemeente de reactie op het ontwerp bestemmingsplan. 
  • Circa december wordt het aangepaste bestemmingsplan voorgelegd aan de raad. 
  • Circa januari 2022 legt de gemeente het aangepaste bestemmingsplan ter inzage. 
  • Maart 2022 is het bestemmingsplan, mits er gaan bezwaren zijn binnengekomen, onherroepelijk. En kan de omgevingsvergunning verleend worden. 
  • Vanaf circa april 2022 kan er gestart worden met de (voorbereidingen voor) de bouw. 
  • 2023: Inrichting plein achter Berchplaets of zoveel eerder als mogelijk. Dit is o.a. afhankelijk van bouwverkeer.

 

Locatieprofiel

Waar vind ik informatie over het evenementenbeleid?

Het volledige evenmentenbeleid is terug te vinden op www.oss.nl.


Het eindtijdstip van 23.00 uur (op ma-do) voor evenementen is belangrijk voor een aantal omwonenden. Hoe wordt hier invulling aan gegeven?

Er komt hierover een extra overleg met organisaties van evenementen en feedbackpanel. 


Wat wordt het aantal evenementen? 

Er komt hierover een extra overleg met organisaties van evenementen en feedbackpanel. 


Blijft de Sportstraat vrij tijdens de kermis?

Dat weten we nog niet. Het is voorstelbaar dat er iets komt te staan. Maar alleen als het noodzakelijk is.


Blijft de Veldstraat vrij tijdens de kermis?

Dat weten we nog niet. Het is voorstelbaar dat er iets komt te staan. Maar alleen als het noodzakelijk is.


Wat zijn de eindtijden van de muziek op maandag en dinsdag met de kermis?

23.00 uur tenzij er concensus wordt gevonden voor andere tijd. 


Blijft er ontheffing voor een kleine camping mogelijk met dit locatieprofiel?

Ja, op voorwaarde dat deze is gekoppeld aan een evenement. 


Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden voor toekomstige evenementen?

Hiervoor maken we een locatieprofiel. Uit het locatieprofiel blijkt straks wat de mogelijkheden zijn. 


Hoe is de toegankelijkhied en uitvoering/gebruik Bergse Veld geregeld met het oog op de 10 van Berghem?

Bij het ontwerp houden we hier rekening mee.


Is er voldoende plaats om te parkeren voor evenementen in de Berchplaets (bijvoorbeeld danswedstrijden/vergaderingen/toneel)? 

Gemeente Oss volgt hierin het parkeernormen beleid. Voor normaal gebruik moeten er voldoende parkeerplaatsen zijn. Voor uitzonderingen kan het zijn dat bezoekers verder moeten zoeken naar een parkeerplaats.


Waarom van 70 naar 80 dBA in het voorgestelde evenementenbeleid? Welk doel dient dit? 

In het vorige evenementenbeleid was de maximale norm 90dBA, dit is in 2019 vanwege de uitspraak van de Raad van State tijdelijk verlaagd naar 75dBA in 2019. Bij metingen met de geluidsnorm van 75dBA kwam naar voren dat er met deze norm op locaties zoals het Bergse Veld geen muziekevenementen gehouden kunnen worden. Na berekeningen door Ruimtemeesters en Peutz is 80 dBA vastgesteld als minimale norm die organisatoren nodig hebben om een evenement te kunnen organiseren. Bij de berekeningen van deze norm is ook gekeken naar de maximale geluidsbelastingen op de gevel. Jurispundentie geeft helaas geen vaste norm die duldbaar is. Uit verschillende zaken is af te leiden dat de aanvaardbare bandbreedte voor evenementen tussen de 75dBA en 85 dBA ligt. 


Welke opties bestaan er voor geluidswerende muur aan de kant van Sportstraat ten tijde van evenementen, waarbij een geluidsoverschrijding plaats vindt van bv >70dBA (denk aan waterbakken zoals geplaatst bij 'Roots')?

Uit  berekeningen blijkt dat er geen extra maatregelen noodzakelijk zijn. 


Bestaande woningen niet berekend/geïsoleerd op geluidsdruk van 70-80 dBA. Wat zijn de opties?

Uit berekeningen blijkt dat er geen extra maatregelen noodzakelijk zijn.  


Is het realisitisch dat terras, tent en attracties op alle woningen een norm van 80 dBA gaan halen? (ook in het er 30 attracties tegelijk naast de woningen geluid gaan producteren). 

Volgens berekeningen is dit haalbaar.


Voorstel vanuit evenementenorganisatie: we gaan in gesprek met omwonenden en maken een referentiepunt op een van de gevels van omwonenden waarin we zelf het geluid meten. Volgen hierin de landelijke normen die gesteld zijn en dat we dan 103dba draaien op de mengtafel en op de gevel 90dBA. 

Overleg onderling moedigen we aan. 103 dba op mengtafel prima, mits de normen op de gevels van woningen niet worden overschreden. Maar 90 dba op de gevel van woningen is niet acceptabel. De juiste apparatuur kan hierin veel betekenen.


Voorstel: vrijdag + zaterdag 1:00u muziek uit, 2:00u tent leeg, zondag/maandag/dinsdag: 0:00u muziek uit, 1:00u tent leeg (rustige leegloop zodat omgeving niet te veel belast wordt).

Er komt hierover een extra overleg met organisaties van evenementen en feedbackpanel. 

Openbare ruimte


Tijdens de digitale informatiebijeenkomst is aangegeven dat de bomen in de Sportstraat en Veldstraat blijven staan (uitgezonderd de zgn. Hemelbomen?). Wat is het plan m.b.t. de bomen langs de Kap. Kitslaarstraat?

Zoveel mogelijk bomen handhaven we. We ontkomen er niet aan dat er vanwege parkeerplaatsen/bouw/toegankelijkheid toch gekapt moeten worden. Maar liever niet. 


Kunnen met die grastegels nog steeds de pennen van tenten in de grond? Anders kan er geen tent met de kermis staan. Ook bij Tomo niet.

Bij het ontwerp houden we hier rekening mee.

 

We willen graag veel ruimte en groen voor evenementen en deels parkeerplek als er geen evenementen zijn.

Nemen we mee in het ontwerp.


Hoeveel in- en uitgangen komen er op het plein?

Dat zal afhangen van de benodigde toegangelijkheid voor evenementen en parkeren. We nemen dit mee in het ontwerp.


Komt er voldoende verlichting verlichting op het plein?

Met een specialist kijken we naar verlichtingsmogelijkheden. Rekening houdend met evenementen, zodat er zo min mogelijk opstakels zijn. Ook vinden we het belangrijk dat mensen veilig van parkeerplek naar Berchplaets kunnen lopen.


Is er een mogelijkheid om te kiezen uit bijvoorbeeld 3 ontwerpen wat betreft de inrichting van het plein?

Er is één conceptontwerp gemaakt wat 4 maart gepresenteerd is. Daarop kan weer input gegeven worden. 


Voetpad/trottoir aan kant van woningen (eventueel paaltjes zoals hoek Kruidvat - boederij - kruising Pastoor van Teteringenstraat)?

 Wij zullen kijken naar de genoemde locatie, en bekijken of zoiets mogelijk is om mee te nemen in het ontwerp.


Is het een optie om éénrichtingsverkeer in te stellen rondom het Bergse Veld? of alleen Sportstraat?

Moeten we naar kijken, alle consequenties moeten we hierbij bekijken. Ook de ingangen van de parkeerplekken nemen we mee in de beoordeling.


Is het mogelijk om snelheidsbeperkende maatregelen toe te passen zonder gebruik te maken van drempels? (veel (vracht)auto's rijden harder dan 30km/u)

Wij zullen hier aandacht voor hebben. In het ontwerp houden we rekening met een situatie passend bij 30 km/uur. 


Parkeerplaatsen nu haaks de voorkeur is om deze parallel aan de Sportstraat te creëren (geen last van koplampen in woonkamer + creëert een bredere Sportstraat, waardoor meer ruimte voor passerende vrachtauto's (Veiligheid).

We begrijpen de vraag. Wij zullen bekijken wat we hiermee in het ontwerp kunnen doen. 


Inrichting plein: bomen, heesters, groenvoorziening, geluidsabsorberende materialen.

Hiervoor is aandacht in het ontwerp.

 

Hoogteverschillen in plein om het wat speelser te maken/geluidshinder te dempen.

Mooi idee, toch zullen we ook rekening moeten houden met de evenmenten die juist een vlak terrein nodig hebben.

 

Komt er een waterfontein/waterpartij en (te verplaatsen) bankjes.

We bekijken in het ontwerp wat mogelijk is, hierbij ook rekening houdend met de ruimte die evenmenten nodig hebben.

 

We zouden een plein met Jan Cunenpark-uitstraling willen.

We bekijken in het ontwerp wat mogelijk is. 

 

Vooral rust in de nieuwe omgeving

Nemen we mee in het ontwerp. 

 

Wellicht ruimte voor speelplaats of hondenuitlaatterrein, bankjes, watertap.

Suggestie nemen we mee in het ontwerp. Een hondenuitlaatterrein lijkt ons hier niet geschikt, er zijn voldoende plekken hiervoor in de buurt.


Komen er stroomvoorzieningen?

Dit stemmen we af met de evenementenorganisaties.

 

Ruimte voor 850-900 personen op het plein.

Het plein is groot en biedt deze ruimte.

 

Fijn als het een groot, ruim plein wordt.

Nemen we mee in het ontwerp.

 

Parkeren en opvang voor wat betreft deelnemers evenementen.

Gemeente Oss volgt hierin het parkeernormen beleid. Voor normaal gebruik moeten er voldoende parkeerplaatsen zijn. Voor uitzonderingen kan het zijn dat bezoekers verder moeten zoeken naar een parkeerplaats.

 

Inrichting moet passen met het oog op de activiteiten in de Berchplaets

Nemen we mee in het ontwerp.

 

Zijn de attracties, terras en tent op schaal ingetekend? Passen alle attracties op het plein?

Hier moeten we bij het maken van de terreintekening voor de kermis en het ontwerp van het plein samen naar kijken.  

 

Bomen aan de Kapelaan Kitslaarstraat laten staan.

Zoveel mogelijk bomen handhaven we. We ontkomen er niet aan dat er vanwege parkeerplaatsen/bouw/toegankelijkheid toch gekapt moeten worden. Maar liever niet.  

 

Indien er platanen moeten wijken voor de nieuwbouw, dan graag hergebruiken als speeltoestel/bank op het plein (bv. Onder de drie hemelbomen).

Wij houden deze suggestie in gedachten. 

 

Veldstraat en Sportstraat in geheel bij plein trekken met dezelfde bestrating en zelfde hoogte.

Nemen we mee in het ontwerp. 

 

Er moeten haringen in de grond kunnen worden geslagen voor tent + terrastent.

Dit bekijken we in overleg. 

 

Behoefte aan 3-4 uitgangen ivm het in/uitrijden van vrachtauto's voor attracties.

Dit bekijken we in overleg. 

 

Graag een zo open mogelijk terrein zonder bomen.

We realiseren ons dat voor evenementen het terrein zo open mogelijk moet blijven. We streven er echter ook naar een terrein zo in te richten dat het de overige dagen van het jaar ook aantrekkelijk is.

 

Behoefte aan een open grasveld van 30x40 meter voor de feesttent en een open grasveld van 25x15 meter om de terrastent te kunnen plaatsen.

Nemen we mee in het ontwerp.

 

Waterpunt met 10 wateraansluitpunten voor attracties/tent en toiletten.

Nog verder te bespreken.

 

Eenzelfde stroompunt voor attracties als in de huidige situatie + 3 krachtgroepen er aan toevoegen (mogelijkheid om zonder aggregaat te werken).

Nog verder te bespreken.

 

Er dient voldoende plaats te zijn om te parkeren voor evenementen en activiteiten in de Berchplaets.

Gemeente Oss volgt hierin het parkeernormen beleid. Voor normaal gebruik moeten er voldoende parkeerplaatsen zijn. Voor uitzonderingen kan het zijn dat bezoekers verder moeten zoeken naar een parkeerplaats.

Appartementengebouw

 

Wat doet het toevoegen van het appartementencomplex voor het halen van de geluidsnorm? Maakt dit niet juist een versterkte klankkast van het Bergse Veld? Is het mogelijk dit te onderzoeken?

In het ontwerp van het appartementengebouw zitten maatregelen om het geluid te verspreiden en te absorberen. In een recente berekening is het mogelijk geluid op de bestaande woningen berekend, de nieuwbouw is daarin meegenomen.


Gezien plaatsing van nieuwe woningen/flat: hoe is de lichtinval/schaduwwerking op onze woning? Komen we in het donker te zitten? Hoe wordt ons uitzicht geblokkeerd door de nieuwbouw? (nu uitzicht op Berchplaets)

Er is een bezonningstudie gemaakt. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de bewoners van Veldstraat enkel in de avonduren – vlak voor zonsonderdag gedurende de wintertijd – schaduw op de gevel krijgen. In de huidige situatie zullen de bestaande bomen naar alle waarschijnlijkheid voor hetzelfde effect zorgen.


Geen hoogbouw hoger dan 2 lagen. Maximaal 20 appartementen of huizen.

 In 2019 is besloten om meer ruimte voor evenementen te creeren achter de Berchplaets. Om dat te realiseren zijn de grondgebonden woningen (2 bouwlagen en kap) vervangen door een appartementengebouw van 3 lagen. Het huidige ontwerp bestaat uit 40 appartementen. 12 sociale huurappartementen, 14 middeldure huurappartementen en 14 koopappartementen. Het gebouw is 3 lagen hoog.


Is er al duidelijkheid over de definitieve steenkleur?

De steenkleur zal licht zijn, maar niet zo licht als afgebeeld op de huidige afbeeldingen. Over de steenkleur volgt later meer informatie.
 

Is de lift ook een brancard-lift?

Ja, de lift is ook een brancard-lift.

 

Is het mogelijk om in overleg met de projectontwikkelaar te kijken of de evenmenten zoveel mogelijk door kunnen gaan? 

Jazeker. Start bouw is verwacht medio 2022. Er zal waar nodig overleg zijn, zodat zoveel mogelijk gewoon door kan gaan.

Vanuit Heemkundevereniging ‘Berchs-Heem’ en dorpsraad komt het verzoek om te kijken of het mogelijk is om het appartementengebouw te vernoemen naar mevr. Maria Sofia Kraan, vroedvrouw (verloskundige) in Berghem; als een waardering voor haar werk als mens en professional in het verleden van de Gemeente Berghem. 

Het is altijd leuk en goed om een appartementengebouw een naam te geven. De suggestie wordt in overweging genomen. 

 

Facebook

Deze website wil gebruik maken van cookies.